Privacy Statement en Cookiebeleid

Privacy statement Active Tennis Tennisopleiding

Algemeen

Active Tennis Tennisopleiding hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In dit document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Active Tennis Tennisopleiding houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Active Tennis Tennisopleiding is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van dit document, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cursisten.

Persoonsgegevens van cursisten worden door Active Tennis Tennisopleiding verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal Active Tennis Tennisopleiding de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Je persoonsgegevens worden door Active Tennis Tennisopleiding opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode.

Verstrekking aan derden

Active Tennis Tennisopleiding verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Active Tennis Tennisopleiding bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van je te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

Rechten omtrent je gegevens 

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door je verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of, in opdracht van je, direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij je persoonsgegevens verwerken op basis van een door je gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van dit document nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Info@activetennis.nl

Cookiebeleid

Onze website maakt geen gebruik van cookies.